Search form

Dioni 9:29-32

29-32Godima Mosesibairo wake weibi, ie iya iwoka sinaisia weisa. Nono yewa Yesu Dawa aboroma fari weisa? Iya Dawa iwoka meya weisaro, i mima ie kawama naukakunea weike nono wei, Dawama nanu naisa ma wironarabairo nono yama Dawa iwoka me. Godima i meramawere ukeka orounu wake nauke dakakubai iya Du orou yaisina iwoka sinaisia wei. Ainama Godibairo guriguri ukakuke Godinu weaku enaenari ukakuro Godima danu wake naukakubai iya iwoka ukaisia eno wei. I mima eno weike nono wei, adinami nauwaroma naisa kikori bobo orou wiroke dakeibaisaya wei. 33Godima Dawa da we odaifironae i ukaku ari waiya da ufinea wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index