Search form

Diude 1:25

25Enoba Dawae Godi keuwere mero Dawae una demui. Nono Dawae Yesu Kerisobairoma iya ma wirokakuni. Enoba i Godiye arakekawereke nono Dawae bokai kai. Ibake Godima i eraerabusa yaisina yawokaku. Godi Danu buna daiwere enoba i ari enoe yewa dooro moi buna ibe me. Dawae adinaroma eno uke ibeibike nono awoenae idua ibinuba nono eno mane enaenari ibeifeku. Ibake Dawa mane we ma irauaiai ukeifeisi. Idua moi wake me.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index