Search form

Ruki 1:67-68

Sakarayasinu we bou ui wake

67-68Godinu Imumu Irauma Dioninu babae Sakarayasinu imuka ubarenaro isariba ibake Sakarayasima wake we bou ukaada eno wei, iya Isaraera orounu Dai Godima Danu oroubairo isare aarike iya ma wirokakuniba ibake Dawa we ma irauaiai ukaisia wei.

69-70Godima Danu we bou ukeka orounu bebekuroma adinaro wei wake enaenari ui ibake Godima moi mi Deiwidinu sisia oroubairoma ma uyari. I miye bunake ma wirokeka mi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index