Search form

Ruki 12:42

42Eno weiro Yesuma Danu iwoka ukeka oroubairo we nauke eraada eno wei, abodei mima ba irauaiai waiya derena fururu yare busi kai ukeka mi weike Danu mane nono i moko wake eno wei, i busi kai irauaiai waiya ukakuke nono oima make muneka odoroe uruna mune i moi waiya ukeibaisa orou makeibakunero iseibaisa i mi dawae irauaiai waiya ukeka miba Godima dawa yawokeka dai mi we odifekuro Godinu orou yawokeifiakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index