Search form

Ruki 13:23-24

23-24Eno uke amuke aneibiro moi mima eno wei, Dai Mi, eme keu menaku mane wirofeisaya wei? Eno weiro Yesuma wei, Godinu dai me aisamero anenewaa uaweke eawe wei. Awoenae eme keuwere i aisame yodia ukaisake ane dakaisaya wei. 25I uwara ubi mi dawako uyafekuke aisame yodia ufekuro yae dubuenaro enare ibaada Dawabake yaure ibinu wefoisake eno wefoisa, Dai Waria Mi, aisame woromiaro amufe wefoisaro dawama eno wefeku, ya orou Na iwoka mero yade aboroma farisa eno wefekua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index