Search form

Ruki 14:19-20

19-20Nono moi mi dawae danu imukeka wake eno wei, nae boromakau deni (10) oima make muneba iro animauke ere bou umauba i banauro da aamaua eno wei. Dawae eno weiro nono moi mima eno wei, nae aweka awoena muneba i banauro da aamaua eno wei. 21I orouma eno mane weibisaba ibake i wayo ani mi medike danu dai mibairo owere ane farike i weisa wake enaenari yaisina dawabairo wei. Eno weiro i uwara ubi mima dino uike danu waiya ukeka mibake nono wei, i ba goiroma uwara kai deidemuroma iroma sabu aniake i eraerabusa me orouini umu wana merama orouini naisa kikori bobo orouini umu beobeo orouini emua waure aayana wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index