Search form

Ruki 16:20-21

20-21Dawa eno uke aine wai ure eno mane ukeibiro nono i ba me bou biobao bobo mima danu uwara aisame udiro ainada i eraerabusa keuwere bobo minu uruna ifurubai ifine ukeibi. Eno ukaada aineibiro kuasirima danu bou yabuneibisa. 22Eno ukeebe moi odoro i bou biobao bobo mi dawa feariro Godinu aneruma dawa waure amuke anisake Eibaramubairo ane oisa. Nono i eraerabusa keuwere bobo mi dawaini dubuena feariro ooru uisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index