Search form

Ruki 16:27-28

27-28Eno weiro i mima wei, babae Eibaramu, Rasorosi yewaro da aafekua eno we imufakubaie nanu babaenu uwararo we odaiaro anifike nanu kaka nabue fai (5) we iifa ufiaro yewa oferi waureka orofaro da aafisa wei. 29Eno weiro Eibaramuma ma owerike eno wei, Mosesinu darawadu bukaini Godinu we bou urie orounu bukaini emuabairo ibinuba i bukaro kakufeisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index