Search form

Ruki 19:22-23

22-23Eno weiro i danu dai mima eno wei, ae meramawere mi! Ibake nanu imukeka iwoka sinaada nanu we enaenari uke dakinuba ae fanisi mamauanea wei. A iwoka, nae arawere yawokakuneke waiya wawe dakakukema nono urunae me munaada moibai ode dakakunebairoma me munakunea wei. Ie a iwoka sinakukema nono anemebake nanu oi banika uwararo odifaro dubo oi odifisaro fare mune daune wei? 24Eno weike i fare ku siane ibisa oroubake eno wei, i minu duenidi kina (K20.00) mareke muaweke yeka du aderedi kina (K200.00) bobo mibairo maewe wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index