Search form

Ruki 19:43-44

43-44Eno weike nono wei, moi odo fafiro wasai ufeisa orouma fafeisake yewaro gibudi daunada kara uke gibudi anu marao kararo siafisake kara ufisake a ma doroo yaraada anu orou yaisina ma feafiakasaya wei. Nono moi omama moi omanu duboro da ibifeku. Yae Godinu me makekae ya arara meba ibake i ari eno ufeisaya Yesuma eno wei.

Yesuma i dai sosi uwara ubarenaro ani wake

45-46Yesuma i dai sosi uwara ubarenaro ane amui. Ane amuike i eraerabusa make oi muneibisa orouini i uwara ubarenaroma we yowerada emuabake eno wei, Godinu bukaroma eno weaku, Nanu uwarae emenu guriguri ukeka uwaraya wei. Nono yama Nanu guriguri ukeka uwarae waira ukeka orounu uwara ubu ukaisaya eno weakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index