Search form

Ruki 19:45-46

Yesuma i dai sosi uwara ubarenaro ani wake

45-46Yesuma i dai sosi uwara ubarenaro ane amui. Ane amuike i eraerabusa make oi muneibisa orouini i uwara ubarenaroma we yowerada emuabake eno wei, Godinu bukaroma eno weaku, Nanu uwarae emenu guriguri ukeka uwaraya wei. Nono yama Nanu guriguri ukeka uwarae waira ukeka orounu uwara ubu ukaisaya eno weakua wei.

47-48Yesuma aine wai ure i dai sosi uwara ubarenaro we ma iwoka ukeibirie. Eno ukeibiriebaie i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i Du orou emenu yawokeibirieka orouini emuama Yesu ma feafisane daaba yodia ukeibisabaie i orou yaisina Danu wake naukenewaa uisaba ibake Dawa ma feareka daaba fou ure dauisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index