Search form

Ruki 2:25-26

25-26I furo moi mi, danu ibiye Simioni, dawae Derusaremu goiro ibeibi. I mima iro ibaada Godi imukada Danu waiya gienabu ukeibi. Dawae iya Isaraera orou iyanu ma wirokeka efine ibeibi. Enoba Godinu Imumu Irauma dawabairo adinaro eno wei, ae sabu da feafakuke Godinu we bou ui Keriso efakukema aima feafakua eno wei. 27Godinu Imumu Irauma Simionibairo weiro ibake Simionima dai sosi uwara ubarenaro ani. Iro anike enare ibibaie Merini Diosefuma emenu darawaduma weaku ibake enaenari ufisake Yesu Godibairo ma iwoka ufisane ibake emuama Dawa waure faki.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index