Search form

Ruki 20

Yesunu bunabake we nauke eka wake

1Moi odoro Yesuma we ma iwoka ukaada Godinu irau wake weibibaie i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini dai bisara orouini emuama Yesubairo ane faka. 2Emuama Yesubairo ane fakake eno weisa, i ari enoe Anu bunaro eno ukaku? Ainama Abairo i ari eno buna makakuyainuro eno ukaku? Wearo naufe weisa. 3-4Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, Nanu we nauke erekako bokai wemaro yanu moko wake weawero Na nauma weike nono wei, Dioninu babadaido ukeka ie ureroma isare fariba ba emebairoma fari wei? 5Eno weibaie i orou emenu emenu wake we makanada emenu mane eno weisa, aneme aneme wefeisi arie weisa? Ureroma isare faria wefeisiie Dioni anemebake imuke dakaisa wefekua eno weisa. 6Nono emebairoma faria wefeisiie yewa ku siane ibinisa orou yaisina Dioni dawae Godinu we bou ukeka miya eno we imukaisaba iyae omama umisaisaya eno weisa. 7Emenu mane eno we makakake Yesubairo fakake eno weisa, iyae iwoka meya weisa. 8Eno weisa ibake Yesuma emuabairo nono wei, iduaba Nanu ainama buna makakunararo ukakune ibai yabairo da wemaua eno wei.

I gureifi waiya yawokeibisa meramawere oroubake dubo waure wei wake

9Yesuma i orou yaisinabake yewa wake dubo waure wakeroma eno wei, moi mima gureifi yobai waiyaro wawe odike moi orouma yawokeifisane marieke dawae moi orofaro ani. Anike iro manabe kai keuwere ibeibi. 10Ane iro ibeebe ayo ureka oya fariro danu waiya ukeka moi mi i moi gureifi kaibai mufine we odairo ani. Ane fariro i waiya yawokeibisa orouma emua arara me i gureifi makeka ibake i mi yabaisake usima ureebe gureifi kaibai make dauisake me ma owere odaisaro ani. 11I dai mima nono moi mi we odairo ane fariro enaenari yabaisake usima ureebe meramawere uke yakake gureifi kaibai make dauisake me ma owere odaisaro ani. 12Nono i dai mima moi mi we odairo ani. Ane fariro enaenari yabaisake usima ureebe bou bedako badako uke oisake dawa we yowekaro ani. 13Eno mane ukeibiriekaba ibake i waiya ubi mima eno we imui, aneaneme umau arie we imui? Nanu amara ubima we odaimauro dawabake wefeisake iifa ufeisaya we imui. 14Eno we imuike danu amara ubi we odairo ani. Ane fariro emenu emenu we makakake eno weisa, yewae danu amara ubiba dawa ma feafeisike danu waiya iyama mufeisia eno weisa. 15Eno weisake i mi munaadae waiya oro dubuenaro siakake dawa ma feakaya Yesuma wei. Eno weike emuabake nono wei, i waiya onami mi emuabake aneme ufeku wei? 16Eno weike nono wei, Dawae anifekuke i waiya yawokeifeisa orou ma feafiakuke danu waiya mune imusu oroubairo mafiakua eno wei. Eno weiro nauisake eno weisa, yewa mi! I ari eno daufekua weisa. 17Eno weisaro Yesuma emua eraada eno wei, ya aneme weaisa? Godinu bukaroma eno weaku, i uwara ma enareka orounu mune siaka omae i bokai kora kukubu kai ari sinia eno wei, Godinu bukaroma anemebake eno weaku wei? 18Ainama i omaro ure akuaku ufekuie danu onami ure birabira yafekua weaku. Nono i oma isafekuke aina minu duboro isare ufekuie i miye gibudi ari sifekua Yesuma eno wei.

I dakesi oi makekabake we nauke ereka wake

19Yesuma i wake emuabake dubo waure wakeroma weike eno weiro i wake emuabake weibibai emua iwoka uisa ibake i darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini dai ofereni ode we sibore sianeka dai orouini emuama Yesunu umu wana naama uwafisane uisakema nono i ku siane ibisa oroubake ia iyakake meisa. 20Meisake imukenewaa uisakema moi orou Yesubairo we odairiekaro anisa. I orouma uke iruke enaada Yesu ukeibi sineibibai ere nauke ufisane anisa. Eno uke ere nauke ufisake Yesu mune i dai gaemani orounu wanaro mame odifisane ibake Danu ukeibi sineibibai ere naukenewaa uisa. 21I orouma Yesubake eno weisa, sisa mi, Ae eme yaisinabairo weakuro enaenari sinakuie enaenari ukakua weisa. 22Moi orou emua daiwerero nono moi oroue okoanakua eno we imuke dakakuke ba adaadake we ma iwoka ukakuneke meomao uke dakakuke ba Godinu wake mane weakua eno weisa. 23Eno weisake nono weisa, i Romani gaemani mi Kisabairo dakesi oi mafeisi ide irauba me weisa? 24Eno weisaro Yesuma i orou emenu imuisake we irukeibisabai iwoka sinike eno wei, i oi kaibai makowero ema wei. Eno weiro maisaro eraada eno wei, yewa ainanu iboo naisaini owaowaini yewado ibinu ariya eawe wei? Eno weibaie emuama eno weisa, ie Kisanu iboo naisaya weisa. 25Eno weisaro Yesuma nono wei, iduaya Kisanu aneme aneme yaisina Kisabairo maeweke nono Godinu aneme aneme yaisina Godibairo maewe wei. 26Eno weiro nauisake i ku siane ibisa orounu ibooro Yesu uke iruke dauisake Danu wei wakebake imuka foria uisake wake muu uisa.

I fearekaroma nono uyarekabake we nauke ereka wake

27Nono dubuenaro moi Sadusi weaisa orouma Yesubairo aare faka. I Sadusi orouma eme feafeisake iroma nono da uyafeisaya eno weada we ma iwoka ukeibisa. 28I orouma Yesubairo fakake eno weisa, Mosesinu darawaduma eno weaku, moi mima aweka mufekuke amara aruma dore mero me ibeebe feafekuie danu nabuema danu aweka wabu mufekuke i feafeku mibake amara aruma dofeku eno weakua weisa. 29Eno weisake nono weisa, demui aidakaku yaisina seweni (7) ibeibisaya weisa. Ibeebe i bokai mima aweka munike amara aruma dore mero me ibeebe feari. 30-31Feariro danu umuro isari mima danu kakanu aweka wabu munike amara aruma dore mero me ibeebe feari. 32Nono abanaro isari mima i aweka wabu nono muniro eno mane emua yaisina mukakema nono moi amara aruma dore mero me ibeebe feare me sikaro i aweka wabu dawae dubuenama fearia eno weisa. 33I demui aidakaku yaisina seweni emua i demui aweka una mukakema feakaba nono dubuenaro i feaka iroma uyafeisa i odoro abo mima i aweka wabu mufeku weisa? 34Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, yewado awoena ibinisa orouma ayakaku mune makanaisaya wei. 35Nono i Godima iraua weaku orou emua i feaka iroma uyafeisake me ibene ibene ibifeisa i orouma ayakaku da uke makafeisaya wei. 36I ibifeisa orofaroe Godinu aneruini emuaini emuae demui ari sifeisa. I orou emuae Godinu amaraku sifeisaba ibake iro da feafeisaya eno wei. Godima emua i feafeisa iroma ma uyafiakuke me ibene ibene ibeka emuabairo mafiakuba ibake emuae nono da feafeisaya eno wei. 37Yesuma eno weike nono wei, Mosesima eno weia wei, Godima i fearaisa orou ma uyarakunea weia wei. Mosesima i feare mero yareibaku ananaku eraada eno wei, Godiye iyanu sisia sirorari orou Eibaramuini Aisikini Deikafuini emenu Godiya eno wei. 38Yesuma eno weike nono wei, Godi Dawae i me ibeka orounu Godiba ibake i feaka orou emuae awoena yaisina me ibinisa. Godi Dawae i feakake me sika orounu Godi me ibake Godima eno weaku, Nae i me ibinisa orounu Godi weakua Yesuma eno wei. 39-40Yesuma eno weiba ibake i darawadu we ma iwoka ukeibisa moi orouma wake moi weekabai emua arara da sirieba ibake eno mane weisa, sisa mi, ba weakua eno weisa.

I Godinu ma wiroke mune aneka mibake we nauke ereka wake

41I orouma eno we nauke ekaro Yesuma ma owerike eno wei, i darawadu we ma iwoka ukeibisa orouma i Keriso Deiwidinu sisia mi anemebake eno weaisa? 42-43Deiwidima i Samusi bukaro i Mesaiabake eno weaku, Godima nanu Dai Waria Mibake eno wei, Nanu baena wana enaro yauaro aini wasai ukaisa orou yaisina Nama buna umake Anu eu umu wowonaro odimia eno weia weakua wei. 44Yesuma eno weike nono wei, Deiwidima i Kerisobake weada Dawae nanu Dai Waria Miya weibairoma nono aneaneme Yesu Dawae Deiwidinu sisia mi sini arie Yesuma eno wei.

I darawadunu we ma iwoka ukeibisa oroubake Yesuma eme we iifa urie wake

45-46Yesuma eno weike i orou yaisina emenu ibooro Danu iwoka ukeka oroubake eno wei, i darawadu we ma iwoka ukaisa orou erenewaa uforo wei! I orou emenu ararae yafawere wau fayaroma rune siafisaro fare isafiro i makediro enaisa orounu arie wake naufisake i Du orounu sosi ubarena irau orofaro emuako ane yaufisake banauro emuako i orounu ibooro irau orofaro ane yaufisane ukaisa oroua eno wei. 47I orouma i wabu awekabonu eraerabusa yaisina fema waira ukaisake nono meo guriguri yafawere emema emua efisake naufisane ibake eno ukaisaya wei. Emuae eno ukaisaba Godima emua fanisi daiwere mafiakua Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index