Search form

Ruki 20:42-43

42-43Deiwidima i Samusi bukaro i Mesaiabake eno weaku, Godima nanu Dai Waria Mibake eno wei, Nanu baena wana enaro yauaro aini wasai ukaisa orou yaisina Nama buna umake Anu eu umu wowonaro odimia eno weia weakua wei. 44Yesuma eno weike nono wei, Deiwidima i Kerisobake weada Dawae nanu Dai Waria Miya weibairoma nono aneaneme Yesu Dawae Deiwidinu sisia mi sini arie Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index