Search form

Ruki 21:10-11

10-11Yesuma eno weike nono emuabake eno wei, moi orofa gaemanini moi orofa gaemanini urafeisaro nono moi orofa akaka orou emenu imusu imusu urafeisaro i dooini amani amani ufekuro nono i orofa keuwerero arumu daiwere fafeku. Nono i oroorofaro arama daiwere ukaada oferi daiwere waufeisa. Urero ubu imusu imusu ufekuro efeisake ia daiwere iyafeisake nono urero moi buna ereka keuwere ufekuro efeisaya eno wei. 12-13Yesuma eno weike nono wei, dawakoe emema ya ma merama eno uke yafiakaisa, yae i Du orounu sosi yawokaisa orounu wanaro mame odifiakaisake ana ebaro odifiakaisake i dai kini orouini gaemani yawokaisa dai orouini emuabairo Nanu ibibake yae waure ane emuabairo odifiakaisaya eno wei. Emua eno ufeisaie i furo Nanu wake idua emuabairo wefoisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index