Search form

Ruki 24:17-18

17-18Yesuma emuabairo eno wei, aneme wake weada anaisi wei? Eno weiro i miyaima imuka merama daiwere uisike moi mi iboo imusu nauwaro odiro nono moi mi danu ibiye Kiriofasi, dawama Yesubake eno wei, i Derusaremu goi orou yaisina i yaina odo uisa ibai emua yaisina iwoka sinaisaro nono ade aneaneme ibai a iwoka me wei? 19Eno weiro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, aneme uisabaie wei? Eno weiro emuama eno weisi, Yesu Nasaredi goi mibake weaisua weisi. Dawae Godinu bunawere we bou ui miya weisi. Danu buna ukeka keuwere ukeibiro Godinu emeini Dawae irauaiai Sisa miya eno we imukeibisaya eno weisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index