Search form

Ruki 4:9-11

9-11Eno weiro seidanima Yesu we munike Derusaremu goiro waure ani. Waure anike i dai sosi uwara eku fou duboro amuke ane odike eno wei, Ae ba Godinu Amarabaie ewadoma bibi uake isare aniaro Godima Danu bukaro wei enaenari i aneruma A yawokada wanama gabo mamimekaro me irauaiai isare ane isafakuro Anu umu omama da ufekua wei. 12Eno weiro Yesuma dawabake nono ma owerike eno wei, Godinu bukaroma eno weaku, anu Dai Godi da uke iruke ea eno weakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index