Search form

Ruki 5:2-3

2-3Eno ukeibisaro eribaie boudi sia raarayai kuna udiro ibisiro eri. I boudi onarou orouma i boudiyai meisake emenu iwame urokeibisaro erieke Saimoninu boudiro ane amui. Ane amuike Saimonibake eno wei, bara uaro eka deka anife weiro enaenari ui. Yesuma i boudiro yaure ibaada iroma i orou we ma iwoka ukeibirie. 4We ma iwoka ukeebe we ma iwoka uke me sinike Yesuma Saimonibake eno wei, kuna kouro aniaweke yanu iwame siawero isafiro adua abu muawe wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index