Search form

Ruki 6:4

4Yesuma eno weike nono wei, Deiwidi dawae desini uriba ibake Godinu uwara ubarenaro amuike weiro i dai ofereni ode sibore sianeka mima Godinu ereibi iifa buredie i dai sosi uwara yawokeibisa orou mane iseibisa buredi mairo munike isaada danu oroubairo mariero isaya wei. Emuae eno uisaro Godinu darawaduma emua unu koreka daaba dadau uke dakakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index