Search form

Ruki 6:41-42

41-42Yesuma eno weike wei, nono iyanu imuka ubarenaro meramako efekema ai dubuenaro wefene ibake eno wei, anemebake moi minu naisaro ifurunaku erenewaa ukaisake nono yanu naisaro ibinu ana kuku ari ifuruwere ere dakaisa? Anemebake eno weaisa, kaka, ukeka meramawere dai me ifurunaku ari mune siama weaisake nono yanu naisaro ukeka meramawere, ana kuku ari ibinuro ere dakaisa? Ya meomao weaisa orou yanu naisa ubarenaro ibinu ana kuku ko mune siaweke erenewaa uaweke nono yanu kaka nabuenu naisa ubarenaro ifuru mune siawe wei. Yesuma emenu merama merama ukekabake dubo waure weada yewa wake i ari eno wei.

Moi anaini danu kaibake wei wake

43Yesuma nono wei, irau ana dawa merama kaibai da uwafekuro nono merama ana dawa irau kai da uwafekua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index