Search form

Ruki 7:28

28Eno weike nono wei, Nanu wake nauawe Yesuma eno wei. I furo yewa dooro awekaboma doreibirieka orou emua yaisinabairoe Dionoma daiwerero nono i oroue okoananaku. Danu ukeka waiya okoanaku me daiwereke danu waiyae bokairo. Ie ba. Nono Godinu yawokaku orofaro awoena yawokakune roiya me oroue okoanaku mero daiwere nono Dioni danu adinaro waiya ukeibi i furo dawae okoanaku ari Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index