Search form

Maki 11:27-28

Yesunu bunabake we nauke ereka wake

27-28Derusaremu goiro nono anisake dai sosi uwara udiro enereibisabaie dai ofereni ode sibore sianeka orouini nono i Mosesinu darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini dai sosi yawokeibisa orouini eme keuwere Dawabairo fakake eno weisa, Anu bunaroma eno ukaku weisa? Ainama i ari eno buna maiairo ariena eme i dai sosi uwara ubarenaroma yowerie weisa. 29Eno weisaro Yesuma emuabairo ma owerike eno wei, Nanu yabairo we nauke ereka wake wemaro nabairo irauaiai moko weforo naumaukema ainanu bunaroma ukakune ibai wemauro naufoisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index