Search form

Maki 12:36

36Eno weike nono wei, I Kerisoe Deiwidinu sisia mi mane meya Dawae danu Dai Waria Mi. Godinu Imumu Irauma Deiwidibairo ma iwoka uiba Deiwidima eno wei, Godima Nanu Dai Waria Mibake eno wei, Nanu ba ena wana enaro yauaro aini wasai ukaisa oroubake buna umake Anu umu wowonaro odimia weiro Deiwidima eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index