Search form

Maki 12:38-39

Yesuma i darawadu we ma iwoka ukeibisa oroubake eme yaisina we ma iifa urie wake

38-39Yesuma eno weiro i orou yaisina Danu wake naukenewaa uisaro we ma iwoka ukaada eno wei, eforo moi Mosesinu darawadu we ma iwoka ukaisa orou emema emenu ibi we ma daiwere ufiakaro naufisane ibake yafa wauma barufeisake i makedi orofaro enaraisa orouma a farinu wefisaro naufisake nono i Du orounu sosi uwara ubarenaro irau yaureka orofaro aweawe yaufisake banau uruna ifisane ibake enaenari ukeibisaya wei. 40Eno weike nono wei, i orou emenu ararae eno mane ukaada nono emenu guriguri yafawere ukeibisaro moi orouma naufisane ibake eno wefisakema nono i wabu awekabonu eraerabusaini uwaraini yaisina waira ukeibisaya Yesuma eno weike nono wei, dubuenaro Godima emua fanisi daiwere mafiakua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index