Search form

Maki 13:32-33

32-33I fafeku odo eme iwoka me, urero ibinisa aneruini iwoka me, Godinu amara Yesu Dawaini iwoka me, Godi Dawa mane iwoka uke ibinua wei. I dai Minu fareka odo wai ureifekuro fafeku o dumudumunaku sifekuro fafeku odo ya iwoka mebake naukenewaa ufoke erenewaa uforo wei. 34Yewae i ari eno, moi mi moi orofaro anifine ukaada danu waiya ukeka oroubairo emenu waiya demui demui marieke danu dai yawokeka mibake eno wei, irauaiai yawokeifao wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index