Search form

Maki 14:19-20

19-20Yesuma eno weiro Danu iwoka ukeka orou emenu imuka merama imukada eno weisa, naba ainadei ari eno yaisina weada we nauke ereibisaro eno weisaro Yesuma wei, moi duwero (12) iwoka ukeka mi naberoro dawaini demuiro uruna munaisua wei. I munaku mima Na we sibofarakua wei. 21Godinu bukaroma eno weakua wei. I Ba Eme Sini Mi Dawae enaenari feafekua wei. Enoba i Ba Eme Sini mi we sibofaraku mi danu merama ukeka sinekae daiwere. Enoba danu amaema dawa da dofironae irauaiaiya eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index