Search form

Maki 14:48-49

48-49Yesuma i oroubake eno wei, anemebake Na waira ukeka mi ari bauini omaini ure yanake ufone farisa wei? I dai sosiro odo keuwere we ma iwoka ukeibisara i furo mune da uyakakema nono awoena bauini usini anemebake mune farisa wei? Eno weike wei, Godinu bukaroma eno weakuba ibake enaenari ukaisaya wei. 50Yesuma eno weiro Danu iwoka ukeka orou yaisina Yesu meisake ia iyare fiake anisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index