Search form

Maki 14:59-60

59-60Moibaima eno weisaro nono moibaima imusu wake weisaro i dai ofereni ode sibore sianeka mi danu yaure ibi orofaroma uyarada Yesubake eno wei, i orounu weaisa wake naukinu wei? I dai ofereni ode sibore sianeka mima Yesubake nono wei, anemebake moko wake we dauke ibinu weike wei, ama aneme aneme wefaku wei? 61Eno weibaie Yesu wake we da uiro dai ofereni ode sibore sianeka mima nono wei, Ae Godinu Amara Kerisoba me wei?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index