Search form

Maki 16:10-11

10-11Yesu Danu iwoka ukeka orou sorara ukeibisaro ane farike eno wei, Yesu fearike nono uyarinuke ibinua wei. Eno weiro, Yesu Danu iwoka ukeka orouma i awekabake ma owekake eno weisa, dawa meo weakua weisake danu wake nauke dauisa.

Yesuma Danu iwoka ukeka orou danu iboo ma iwoka urie wake

12-13Nono dubuenaro Yesu Danu umuro eneiareibisi miyai daabaro aneibisiro Yesu ofe imusu sinike emuabairo fariro ekike ane Danu umuro eneiareibisa oroubake Yesu erisua weisiro emenu wake nauke dauisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index