Search form

Maki 16:17-18

17-18Eno weike wei, irau imukaisa orou eno ufeisaya wei. Eno weike nono wei, i irau imukaisa orou Nanu ibiro seidaninu merama imumu we berafeisake wake imusu wefeisake waa waru mufeisake buya ifeisaroma da feafeisake arama ukeka orou Nanu ibiro weada emenu iiri duboro wanama odifeisaro wirofeisaya eno wei.

Godima Yesu urero waure amuke ani wake

19Godima Yesu urero waure amuke aniro Danu ba ena wana enaro yauri.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index