Search form

Maki 2:25-26

25-26Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, Deiwidini danu orouini desini ureibibake uruna mune iseibisa i wake ya kakuraisakema nono ma nuna ukaisaya wei. Eno weike nono wei, Abiada dawa Godinu dai ofereni ode sibore sianeka mi i dai sosi yawokeibiro Deiwidima Godinu dai sosi uwara ubarenaro amuiro Abiadama i dai sosi uwara yawokeka orounu Godi ereibi iifa buredi mairo munike isaada danu oroubairo mariero isaya eno wei. Emuae eno uisaroma nono Godinu darawaduma emua unu koreka daaba dadau uke dakakua wei. 27-28Eno weike nono wei, Godima emeko ubu uike nono dubuenaro Sabadi eweka ai ubu uiba ibake i Ba Eme Sini Mi Dawae i Sabadi odonu ubi mi. Dawama i Sabadi eweka idua yawokeibakua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index