Search form

Maki 9:16-17

16-17Arie weisaro Yesuma wei, aneme wake weaisa wei? Eno weiro moi mima i ku uke ibisa orounu kuroma uyarike eno wei, nanu seidaninu merama imumu bobo amaranaku waure fanea wei. 18Eno weike wei, i seidaninu merama imumuma nanu amaranakunu wake weeka daaba enare yaarakuke nono moi odo mune sianakuro isare uraada begiri farakuke nio ake fagigi yaraada danu ofe bedada ukaku ibake waure fanea wei. Anu iwoka ukeka oroubairo wenero i seidaninu merama imumu we berake dakisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index