Search form

Madiu 11:11

11Nanu ba wake wemaro nauawe wei. I furo yewa dooro awekaboma doreibirieka orou emua yaisinabairoe Dioni babadaido weaisa mi dawae daiwerero nono i oroue okoananaku. Nono Godinu yawokaku orofaro awoena yawokakune dai me oroue okoanaku mero daiwere nono Dioni danu adinaro waiya ukeibi i furo dawae okoanaku ari eno.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index