Search form

Madiu 13:47-48

Iwamebake dubo waure wei wake

47-48Yesuma eno wei, Godinu ure yawokakuie yewa wake ariya eno wei. Moi orouma emenu iwame kunaro siakake adua abu imusu imusu yaisina mukaro iwame wake fariba i orouma kuna udiro ma youre amuisa. Iwame kuna udiro amuiro i orouma yaure ibaada i irau adua abu bosearo youkake i merama adua abu mune siaka. 49-50Yewa orofa akaka dubuena odo me sifekuro enaenari ufeku. Godinu aneruma enaenari ufeisa. Godinu aneruma isare aafeisake i meramawere orou i irau oroubairoma mufeisake feare me inaaro siafeisaro iro emenu nio ake fagigi yaraada ii wefeisaya Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index