Search form

Madiu 15:7-9

7-9Eno weike nono wei, ya meomao oroua wei! Adinaro Isaiyama yabake ba we bou ukaada eno wei, Godinu wei wakeye i ari eno weaku,

yewa oroue Nabake bebekuroma weaisake nono emenu imukama Na imuke dakaisake Nabairo guriguri me sara ukaisaya eno weaku. Nono emenu imukekae Godinu imukekaya eno weada we ma iwoka ukaisa,

Isaiyama yabake wea, Yesuma eno wei.

I emenu imuka ma iga ukaku eraerabusabake wei wake

10Yesuma weiro i ku siane ibisa orou Dawabairo faka. Fakaro Yesuma wei, Nanu wake nauaweke uke iwoka uawe wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index