Search form

Madiu 17:22-23

Yesu Danu feafeku wake nono wei

22-23Dubuenaro Gareri orofaro ibeibisabaie Yesuma emuabake eno wei, i Ba Eme Sini Mi moi orounu wanaro mame odifeisaro Dawa ufeisaro feafekuke odo buuba me sifekuro nono uyafekua wei. Eno weiro ibake Danu iwoka ukeka orou imukari daiwere uisa.

I dai sosinu dakesi oi makekabake wei wake

24Yesuini Danu iwoka ukeka orouini Kafenamu goiro faka. Iro fakaro i Du orounu dai sosi dakesi muneka mima Fidabairo farike eno wei, anu sisa mi dai sosibake dakesi oi odakuba me wei?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index