Search form

Madiu 19:10-11

10-11Yesuma eno weiro Danu iwoka ukeka orouma eno weisa, ie i ari eno ibake moi mi aweka mune dakakuie irauaiaiya weisa. Eno weisaro Yesuma wei, eme yaisina yewa wake da naufeisaro Godima moi orou unu kofiakuie imufeisaya wei. 12Moi orou emenu amaema eno uke dorie ibake aweka mune dakaisaya wei. Nono moi orouma moi orou bauma dafa murieba ibake aweka mune dakaisaya wei. Nono moi orouma i ure yawokaku wake naukenewaa ufisane ibake aweka mune dakaisaya wei. Aina mima yewa wake naukenewaa ukakuie enaenari ukakua Yesuma eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index