Search form

Madiu 2:1-2

Eweka amukaku i enaroma eme una buuba Yesu efisane faka wake

1-2Merima Yesu Diudia orofa Bediriemu goiro dori. I furo i orofa yawokeibi mi Erodima i orofa eme yaisina yawokeibirie. I Yesu dori furo moi orou muina kakureibisa iwoka daiwere orouma i eweka amukaku iro yafawereroma Derusaremu goiro fakake eno weisa, i Du orounu awoena yawokeka mi aboro ibinu weisa? Eweka amukaku iroma Danu muina fariro ekiba ibake Dawa guriguri ufene farisia eno weisa. 3Erodima emenu wake nauike i awoena yawokeka mibake merama imuka imui. Eno uiro nono i Derusaremu goi orou yaisina enaenari uisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index