Search form

Madiu 20:11-12

11-12Eno uke makeibiriero i dawako waiyaro anisa orouma i waiya ubi mibake kamena weisake eno weisa, i dubuenaro anisa orou emua waiya dai menaku ukisaya weisa. I bokairo anisi orou iya wai awanakuroma dumudumu eweka yafa eweka rarakada waiya daiwere ukisiro nono emuaini iyaini moko oi eku e’u mero demui mane munisia weisa. 13-14Eno weisaro i waiya ubi mima emenu moi mibake eno wei, naiye, abake meramawere uke daunea wei. Oi waria we makanada oi kai demui mufeisi eno yaini naini eno ufeisi weisi enoya anu oi idua muake ania wei. Eno weike wei, Nanu ararae i dubuena anisa orouini ya bokai anisa orouini demui moko makeka ibake eno maniaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index