Search form

Madiu 26:59-61

59-61I dai ofereni ode sibore sianeka orouini i kanisoro orouini emua yaisina Yesu meo wayai wefisake Yesu ma feafisane i daaba yodia uisa. Yodia ukeibisabaie eme keuwere emuabairo fakake Yesubake meomao wayai weibisa. Eno uke meomao wayai weibisa ibake Yesu ma feafisa daaba fou ure dauisa. I orouma eno mane meomao wayai weibisaro moi miyaima fakike eno weisi, yewa Mima eno weia weisi, Godinu dai sosi uwara ma doroo yamauke odo buuba me sifekuro nono ma enamau weia weisi.

62Eno weisiro i bokai dai ofereni ode sibore sianeka mima uyarike Yesubairo eno wei, i wake naukadama anemebake moko wake we dauke ibinu wei?

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index