Search form

Madiu 27:39-40

39-40Yesu korosiro ikokoma ure dabame oisaro i fare aneibisa orouma Yesu we irukada bokai gido gado ukaada yo weisake weisa, Ama dai sosi ma doroo yafake odo buuba me sifiro nono ma enafane weia Anu onami ma wiroa weisa. A Godinu Amaraba me weisa? A Godinu Amarabaie korosiroma isaaro efe weada eno uke we irukeibisa. 41-42I dai ofereni ode sibore sianeka orouini i darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini i Du orounu bisara orouini emua yaisina Yesu we irukada eno weisa, Dawa imusu orou ma wirokakuneke nono Danu onami anemebake ma wiroke dauke ibinu weibisa. Dawa iya Du orounu dai yawokeka kini mibaie korosiroma isafekuro efeisiie Dawa ba Godinu Amaraya we imufeisia weisa.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index