Search form

Madiu 27:9-10

9-10Godinu we bou ui mi Derimaiyama adinaro wei ibake enaenari uka. Derimaiyama eno wei, moi Isaraera orouma Dawabake siriwa oi dedi (30) mafeisia weisa. I oi mukake okea ubu ukeka minu doo oima make doo muka. Godima nabairo eno weaku ibake weakune Derimaiyama eno wei.

Faeradima Yesu we nauke eri wake

11Yesu i dai Romani gaemani yawokeibi minu ibooro enari. Enariro i dai mima eno wei, Ae i Du orounu dai yawokeka kini miba me wei? Eno weiro Yesuma dawabake ma owerike eno wei, anu weaku wake ba weakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index