Search form

Madiu 28:6-7

6-7Yesu Dawae ewado meya wei. Dawae uyarinua wei. Yesu Danu wei wake enaenari ukinu wei. I aneruma eno weike wei, aarawake Yesu Danu ooru uke oisaro aine ibi orofa eawake sabu aniawake Yesu Danu iwoka ukeka oroubairo ibai ane weawa wei. Aniawake eno weawa wei, Yesu Dawa fearekaroma uyarinuba Dawako Gareri orofaro anifekuro iro ane efoisaya eno weawa wei. Eno weike nono wei, yabake ba wake weakune wei. 8Eno weiro nauisike Yesu ooru uke oisa orofa meisike ia iyarada imuka foria uisikema nono emua rooro ukaada Yesu Danu iwoka ukeka oroubairo wefisine durame anisi.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index