Search form

Madiu 4:5-6

5-6Eno weiro seidanima Yesu munike waure Derusaremu goiro ani. Anike i dai sosi uwara eku fou duboro amuke ane odike wei, Ae ba Godinu Amarabaie ewadoma bibi uake dooro isaa weike nono wei, Godinu bukaroma eno weaku,

Danu aneruma a yawofeisake wanama gabo maimekaisaro me irauaiai isare ane isafakuro Anu umu omama da ufekua,

Godinu bukaroma eno weaku enoya bibi ua wei. 7Seidanima eno weiro Yesuma dawabake wei, Godinu bukaroma nono eno weaku, anu Dai Godi da uke iruke ea eno weakua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index