Search form

Madiu 5:23-24

23-24Ae Godinu ofereni odeka orofaro anu ofereni odifane anifakukema nono iro anu naiyema abake dino ukaku eno imufakuie anu ofereni iro ibifiro anu naiyebairo aniake ibai yaisina ma gienabu uakema nono oweake anu ofereni odeka odia eno wei.

25Moi mima ya kodo oroubairo wayai wefine waure anifekuie dawabake sabu naiye weawe. Mebaie i wayai weeka mima ya kodo ureka dai minu wanaro mame odifekuro i kodo ureka dai mima ya firisimaninu wanaro mame odifekuro firisimanima ya ana ebaro odifiakua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index