Search form

Dionibai 1:7

7Erenewaa uawe. Dawae i urero ou ubarenaroma fafekua. Nono Dawae iroma eno uke fafekuro eme yaisinaini nono Dawa ure yanake ukeibisa orou emuaini iini Dawa efeisa. Enoba Yewa orofa akakaro orou yaisina emuama Dawabairo meramawere uke yareibisaba ibai emuama imufeisake emenu mane emenu imukaro uraada ii wefeisa. Nono Dawae i ari eno uburoma fafeku. Nanu wake idua.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index