Search form

Dionibai 1:8

8I Dai Godima eno wei, Na mane Nae i bokairoma dubuenaroma i fafeisa eraerabusa i yaisinanu ubiya eno wei. I buna daiwere Godima nono eno wei, Na mane adinami nauwaroma ibeebe awoenaini idua ibineba dubuenaro Nama buna daiwere uke famaua eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index