Search form

Dionibai 13:14

14Enoba Godima danu ukeibi ibai ere mediro dawama i ukeka ubu imusu imusu daiwere i bokai buna daiwere abu ari rabunu ibooro ibai ukaada eme yaisina uke irukeibiriie. Enoba dawama i orofa akaka orou yaisinabairo eno wei, yama ana muaweke i bokai buna abu ari rabu i danu onami ari i anama koiaweke i anama ubu ukeka rabubairo guriguri ukaada danu ibi we ma daiwere uawe eno wei. I buna abu ari rabue dawa adinaro bauma yanakaro fearike nono wiroike ibinua eawe wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index