Search form

Dionibai 14:13

13Nono moi wake ureroma isare aariro naukeibisararo eno wei, i wake owaowa eno yanake odia weike nono wei, aina ainama emenu imuka yaisina i yanu Dai Waria Mi Yesu Kerisobairo odaisake fearaisaie emua dubuenaro rooro daiwere ufeisaya eno wei. Eno weiro Godinu Imumu Irauma eno wei, ba weakua wei, emenu budu ukaisa ibai nono medifeisake emenu irauaiai ukekaini iini waure anifeisake ko yafeisaya eno wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index