Search form

Dionibai 17:8

8I erinu buna abu ari rabu dawae adinaro ibeebe nono awoenae idua ibe dakaku. Dawama i doo eba yafawereroma sabu amuke anifekuro Godima dawa ma merama uke me sifekua eno wei. I moi dooro ibifeisa orou, i orou emenu ibi ibi i me ibene ibene ibeka orounu bukaro owaowa yanake ode dauisa, i ooruma i buna abu ari rabu dawae adinaro ibeebe nono awoenae ibe dakakuba nono dubuenaroe nono fafeku enoba i oroue dawa eraada imuka foria ufeisaya wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index